مدیریت امور مالی

[مدیر]

نام و نام‌خانوادگی 

تحصیلات پست الکترونیک تلفن دورنگار
اعظم اختیاری کارشناسی ارشد azamekhtiary@yahoo.com   36286438     36286439

 

[کارکنان]

نام و نام خانوادگی                      سمت تلفن تلفن مستقیم
اعضم اختیاری               مدیر امور مالی     36134908

  36286438

  36286439

زهرا زارع نژاد                  مسئول دفتر    36134908 

36286438

36286439

الهام شفیعی              رئیس اداره دفترداری     36134715  
کوکب تقی زاده               حسابدار دفترداری     36134995  
فاطمه السادات ساختمان کبیر               حسابدار دفترداری    36134776  
رؤیا مختاریان              مسئول سیستم اداری مالی    36134763   
روح اله امیدی          رئیس اداره دریافت و پرداخت     36134777  
عفت زارع زاده            حسابدار دریافت و پرداخت     36134778  
هاشم جلودار            کارشناس مسئول حقوق     36134906  
هادی زارع            حسابدار دریافت و پرداخت   36134902  
فرزاد شیرازی              رئیس اداره اعتبارات     36134775  
لیلا آذری               حسابدار اعتبارات     36134904  
محمدحسین ذبیحی                رئیس اداره حسابرسی     36134729  
اعلی اکرام زاده                    امین اموال     36134378  
هادی غلامی               رییس اداره اموال      36134934   36291003
معزالدین مصباحی  کارشناس اداره تملک دارایی های سرمایه ای     36134774  
امید عظیما             متصدی امور دفتری    36134900  
مریم صولتی              حسابدار بازنشستگی     36134927  
حسین سلمانی             بایگان    36134915  
مهدی صادق علی          خدماتی        36134914  
فرهاد رستم پور           امین اموال 36134108  
                  
                             
                           
                            
                           
       

 

[آدرس]

شیراز ـ بلوار جمهوری اسلامی ـ ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز ـ طبقه اول ـ مدیریت امور مالی

تلفن: 36286438

دورنگار: 36286439

داخلی: 4079

 

 • انجام کلیه امور مالی دانشگاه و اعمال نظارت برحسن اجرای آن طبق قوانین و مقررات مربوط
 • دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه
 • تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافت ها، پرداخت ها و اعتبارات و تعهدات، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به مقامات ذی ربط
 • پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و انجام کلیه امور مربوط به مطالبات مالی دانشگاه
 • رسیدگی به اسناد و سیستم های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات
 • همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه با مدیریت بودجه و تشکیلات
 • نگاهداری حساب ها و تنظیم گزارش ها و صورت های مالی و نظارت بر حفظ و تنظیم اسناد، دفاتر و مدارک مالی
 • نگاهداری و حفظ و حراست و تحویل وجوه، نقدینه ها، سپرده ها و اوراق بهادار
 • رسیدگی به اسناد مالی دانشگاه از حیث تطابق مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی
 • نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به امور مالی تفویض شده به حوزه معاونت دانشجویی
 • نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن
 • اعمال نظارت در حفظ و نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آیین نامه های اموال دولتی و نحوه استفاده از آنها
 • تهیه و تنظیم گزارش های عملکرد مالی و ارائه گزارش های لازم به مراجع ذی ربط
 • تنظیم برنامه کار واحدهای تابعه و کنترل و نظارت کار آنها
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق

 • اداره دفتر داری
 • اداره دریافت و پرداخت
 • اداره حسابرسی و رسیدگی به اسناد
 • اداره اعتبارات
 • اداره اموال