مدیریت امور مالی

[مدیر]

نام و نام‌خانوادگی 

تحصیلات پست الکترونیک تلفن دورنگار
اعظم اختیاری کارشناسی ارشد azamekhtiary@yahoo.com   36286438     36286439

 

[کارکنان]

نام و نام خانوادگی                      سمت تلفن تلفن مستقیم
اعضم اختیاری               مدیر امور مالی     36134908

  36286438

  36286439

زهرا زارع نژاد                  مسئول دفتر    36134908 

36286438

36286439

الهام شفیعی              رئیس اداره دفترداری     36134715  
کوکب تقی زاده               حسابدار دفترداری     36134995  
فاطمه السادات ساختمان کبیر               حسابدار دفترداری    36134776  
رؤیا مختاریان              مسئول سیستم اداری مالی    36134763   
روح اله امیدی          رئیس اداره دریافت و پرداخت     36134777  
عفت زارع زاده            حسابدار دریافت و پرداخت     36134778  
هاشم جلودار            کارشناس مسئول حقوق     36134906  
هادی زارع            حسابدار دریافت و پرداخت   36134902  
فرزاد شیرازی              رئیس اداره اعتبارات     36134775  
لیلا آذری               حسابدار اعتبارات     36134904  
محمدحسین ذبیحی                رئیس اداره حسابرسی     36134729  
اعلی اکرام زاده                    امین اموال     36134378  
هادی غلامی               رییس اداره اموال      36134934   36291003
معزالدین مصباحی  کارشناس اداره تملک دارایی های سرمایه ای     36134774  
امید عظیما             متصدی امور دفتری    36134900  
مریم صولتی              حسابدار بازنشستگی     36134927  
حسین سلمانی             بایگان    36134915  
مهدی صادق علی          خدماتی        36134914  
فرهاد رستم پور           امین اموال 36134108  
                  
                             
                           
                            
                           
       

 

[آدرس]

شیراز ـ بلوار جمهوری اسلامی ـ ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز ـ طبقه اول ـ مدیریت امور مالی

تلفن: 36286438

دورنگار: 36286439

داخلی: 4079

 

 

 

 • انجام کلیه امور مالی دانشگاه و اعمال نظارت برحسن اجرای آن طبق قوانین و مقررات مربوط
 • دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه
 • تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافت ها، پرداخت ها و اعتبارات و تعهدات، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به مقامات ذی ربط
 • پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و انجام کلیه امور مربوط به مطالبات مالی دانشگاه
 • رسیدگی به اسناد و سیستم های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات
 • همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه با مدیریت بودجه و تشکیلات
 • نگاهداری حساب ها و تنظیم گزارش ها و صورت های مالی و نظارت بر حفظ و تنظیم اسناد، دفاتر و مدارک مالی
 • نگاهداری و حفظ و حراست و تحویل وجوه، نقدینه ها، سپرده ها و اوراق بهادار
 • رسیدگی به اسناد مالی دانشگاه از حیث تطابق مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی
 • نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به امور مالی تفویض شده به حوزه معاونت دانشجویی
 • نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن
 • اعمال نظارت در حفظ و نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آیین نامه های اموال دولتی و نحوه استفاده از آنها
 • تهیه و تنظیم گزارش های عملکرد مالی و ارائه گزارش های لازم به مراجع ذی ربط
 • تنظیم برنامه کار واحدهای تابعه و کنترل و نظارت کار آنها
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق

 

 

 

 

1-اداره دریافت وپرداخت

 

1-ثبت وپرداخت حقوق ودستمزد اعضای هیأت علمی وغیرهیأت علمی (رسمی ،پیمانی وقراردادی)

2-پرداخت اضافه کاری کارکنان

3-ثبت اطلاعات حقوق ودستمزد هرماهه درسامانه حقوق ومزایای کل کشور

4-ثبت اطلاعات پایه کارکنان هرماهه درسامانه خزانه داری کل کشور

5-درخواست وجه حقوق مستمر (رسمی وقراردادی ) درخزانه داری کل کشور برای پرداخت حقوق کارکنان

6-اظهار نامه مربوط به کسورات بازنشستگی هرماهه وارائه آن به سازمان بازنشستگی

7-اظهار نامه بیمه سلامت هرماهه وارئه آن به سازمان بیمه سلامت

8-انجام اعمال مربوط به کسورات مختلف از بانکهای مختلف مربوط به اقساط وام ها

اقساط بانک ها :

          بانک ملی ، بانک تجارت ، بانک آینده و بانک توسعه تعاون

          (تهیه فایل ودیسکت واسناد مربوطه هرماهه )

9-کسر کسورات مربوط به اقساط وام های داخلی وسهام داخلی (فدک ،علوم تربیتی ، دانشجویی و ......)

10-محاسبه وپرداخت دیون ومعوقات پرسنل (کارکنان واعضای هیأت علمی ) وتهیه فایل های مالیاتی ،تأمین اجتماعی وبازنشستگی

11-صدور ومحاسبه باز خرید مرخصی وپاداش پایان خدمت پرسنل بازنشسته

12-تهیه فهرست کسورات بازنشستگی افرادی که تغییر صندوق داده اند .

13-صدور اسناد مربوط به امور موقوفه ها

14-پرداخت هزینه های ضروری بازنشستگان ونیز محاسبه وپرداخت هزینه مهد کودک شاغلین

15- صدور کلیه هزینه های متفرقه (حق الزحمه –حق سمت و....)

16-پرداخت کارایی اعضای هیأت علمی وتهیه فایل های مربوطه

17-محاسبه وپرداخت بازخرید خدمت وسنوات پرسنل

18-بررسی سوابق بیمه ای پرسنل وتکمیل فرم ادعای سابقه وپیگیری امور مربوطه

19-تهیه فایل مالیات حقوق درسامان مالیاتی هرماه

20-تهیه اظهار نامه وفایل بیمه تأمین اجتماعی هرماه ومعوقات مربوطه وثبت در سامانه

 

2-اداره حسابرسی :

 

1-رسیدگی به اسناد مالی واحدها

2-رسیدگی به اسناد مالی داخلی

3-ثبت اسناد نقدی هزینه ای واحدها دربخش های عمومی ،درآمد اختصاصی وسایرمنابع

4-ثبت اسناد تعهدی هزینه های واحد ها

5-پاسخ به نامه های دیوان محاسبات

6-تهیه گزارشات جهت دیوان محاسبات

7-بستن حساب تنخواه گردان واحد ها دربخش های عمومی ،درآمد اختصاصی وسایر منابع درهرسال مالی

 

3-اداره دفترداری :

1-تهیه تفریغ دانشگاه شیراز ،آباده ومرودشت (صورت حساب نهای)

2-تهیه  صورتهای مالی سال

3- تهیه مغایرت بانکی کلیه حسابها

4-تهیه گزارشهای دیوان محاسبات وبرنامه ریزی استان وخزانه داری

5-ثبت درخواست وجه سایر فصول  در سامانه خزانه

6- تهیه گزارش سه ماهه بدهی مطالبات سامانه خزانه

7- ثبت سند افتتاحیه

8- ثبت اسناد جابجایی بانک مرکزی

9- ثبت اسناد بیمه عمر و حق حضور درجلسه

10- کنترل سامانه های وزارت کشور علوم وامور دانشجویان در خصوص ابلاغها

11- ثبت درخواست وجه آباده ومرودشت وپیگیری واریزهای آباده

12-ثبت سند حقوق کارکنان شرکتی آباده

13-تهیه گزارشهای درخواستی مدیر امور مالی

 

4-اداره درآمد اختصاصی :

 

1- ثبت اسناد تنخواه گردان ( هزینه) واحدها در سیستم حسابداری نقدی وتعهدی از محل درآمد اختصاصی

2- ثبت اسناد اعتباری درآمد

3- پیگیری وکنترل وجوه واریزی بحساب خزانه بابت آزاد سازی قراردادهای پژوهشی ، اجاره غرفه ها وسایر درآمدهای کسب شده توسط دانشگاه شیراز

4- ثبت وارسال درخواست وجه درآمد اختصاصی از طریق خزانه داری کل کشور

5- ثبت اسناد ورودی درآمد اختصاصی

6-انتقال واریزیهای درآمدهای مختلف دانشگاه بحساب تمرکز وجوه درآمد اختصاصی

7- تهیه گزارش کامل ورودی وخروجی درآمد اختصاصی

8- پیگیری اسناد خزانه جهت آزاد سازی قراردادهای پژ وهشی

9-ثبت اسناد مربوط به برگزاری همایشهای دانشگاه شیراز

 

5-اداره اعتبارات :

 

1-ثبت اعتبارات وتخصیص سالیانه

2-درخواست وجه اعتبارات جاری -  ماهیانه

3-پرداخت تنخواه از محل اعتبارات جاری   -   ماهیانه

4- کنترل تخصیص هزینه وتنخواه واحد ها

5- کنترل اضافه کاری وکارانه وارسال جهت پرداخت

6- کنترل ردیف های ابلاغی مربوط به سازمان سنجش وزارت علوم وسازمان امور دانشجویان

7-پرداخت تنخواه مربوط به ردیف های ابلاغی به واحد های ذینفع

8-ثبت تخصیص دانشکده ها 12،9،6،3ماهه واصلاحیه های تخصیص

9-تهیه گزارشات

 

6-اداره تملک

1-ثبت اسناد تجهیزات وتعمیرات

2-پرداخت تنخواه تعمیرات وتجهیزات به واحدها

3-تسویه حساب تنخواه واحدها

4-درخواست وجه

5-صدور اسنادخزانه

6- ثبت مغایرت بانکی

7-تهیه گزارشات جهت خزانه – دیوان محاسبات و......

8-تهیه تفریغ بودجه (صورتحساب نهایی )

7-اداره اموال 

 

1-ثبت اموال خریداری شده درسیستم (کلیه واحدها)

2-صدور برچسب ونصب برروی اموال

3-ثبت تغییرات اموال بین افراد وثبت خروجی اسقاطی

4-ثبت تغییرات وتحویل اموال از افراد درموقع بازنشستگی وغیره

5-تهیه گزارشات مربوطه

 

8-اداره بازنشستگی :

 

1-صدور احکام بازنشستگان به صورت ماهیانه شامل : احکام بازنشستگان وموظفین جدید – احکام اصلاحی حقوق – احکام اصلاحی حق عائله مندی واولاد – احکام متوفی وخارج ازشمول حقوق

 

2-صدور احکام سالیانه افزایش ضریب حقوق و حق عائله مندی واولاد به صورت جداگانه همراه با احکام اصلاحی

3-ایجاد پرسنل جدید بازنشسته ووظیفه بگیر همراه با کلیه اطلاعات فردی – احکام حقوق -  بیمه خدمات درمانی وتکمیلی – صندوق وام وسهام – پرونده سازی جدید

4-تغییرات وام وسهام کلیه صندوق ها ی دانشگاه – ضمانت بانکها وکسر ازحقوق ها

5-فرستادن ماهیانه اطلاعات حقوقی بازنشستگان به سایت سازمان بازنشستگی کشوری – رفع مغایرت  احکام عائله مندی واولاد بر اساس استعلام ازبیمه تامین اجتماعی و سازمان ثبت احوال –دریافت اعتبار و مراجعه حضوری به سازمان

6-فرستادن ماهیانه اطلاعات بیمه خدمات درمانی بازنشستگان وموظفین  به سایت بیمه سلامت به صورت جداگانه– رفع مغایرت با کارشناسان ومراجعه حضوری به بیمه سلامت

7-صدور اسناد حقوق – معافیت جانبازی- خدمات درمانی – دریافتی ازسازمان بازنشستگی بابت کسورات و دانشگاه بابت معافیت ها در سیستمهای نقدی وتعهدی

8-پاسخگویی ماهیانه به دادگستری بابت کسورات به صورت نامه کتبی و ارسال آن به دادگستری

9-صدور گواهی ضمانت به بانکها ، ثبت در دفتر دبیرخانه بازنشستگی و بایگانی در پرونده وپاسخ کتبی در تایید گواهی ضمانت های صادره به بانکها

10-تهیه صورت مغایرت بانک های صادرات و رفاه کارگران

11-صدور گواهی ضمانت به بانکها ، ثبت در دفتر دبیرخانه بازنشستگی و بایگانی در پرونده وپاسخ کتبی در تایید گواهی ضمانت های صادره به بانکها