معاون اداری ومالی

 دکتر محمدحسین ستایش

استاد حسابداری دانشگاه شیراز

 

سوابق تحصیلی

 

سوابق اجرایی

۱. معاون اداری و مالی دانشگاه شیراز

۲. معاون اداری و مالی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس

۳. رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۴. معاون اداری و مالی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۵. رئیس دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم‌اجتماعی

۶. معاون اداری و مالی شرکت طرح ساحل

۷. رئیس هیأت مدیره شرکت تکاب

۸. عضو هیأت مدیره شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی دانشگاه شیراز

۹. عضو اتاق فکر اداره کل تعاون استان فارس

۱۰. حسابرس ارشد سازمان حسابرسی

۱۱. عضو شورای آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۱۲. عضو هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز

۱۳. عضو هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه شیراز

۱۴. عضو هیأت تحریریه مجله‌ی پیشرفت‌های حسابداری، دانشگاه شیراز

۱۵. عضو گروه کارشناسی پژوهش و فن‌آوری استان فارس

۱۶. عضو گروه اقتصاد و مدیریت استانداری فارس

۱۷. عضو ستاد تحول اداری استان فارس

۱۸. عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

۱۹. عضو انجمن حسابداری ایران

۲۰. بیش از ۱۵ سال سابقه تدریس در دانشگاه‌های کشور به ویژه دانشگاه شیراز

 

سوابق پژوهشی

ستایش م، کاظم‌نژاد اصطهباناتی م، رضایی غ، دهقانی سعدی ع (۱۳۹۵)، بررسی سودمندی انتخاب متغیرهای پیش بین در پیش‌بینی نوع اظهارنظر حسابرسان، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی.
ستایش م، کریمی م (۱۳۹۵)، بررسی مقایسه‌ای توان مولفه‌های حسابداری مبتنی بر تکانه سود (سه بعدی) و حسابداری دو بعدی در تبیین قیمت سهام، مجله تحقیقات حسابدداری و حسابرسی، ۳۰: ۵۱-۳۲.
ستایش م، ابراهیمی میمند م (۱۳۹۴)، رابطه بین نوع مالکیت نهادی و کیفیت افشا در بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات تجربی حسابداری مالی، ۴۸: ۷۶-۵۳.
ستایش م، کاظم‌نژاد اصطهباناتی م (۱۳۹۴)، بررسی سودمندی روش غیرخطی رگرسیون بردارهای پشتیبان و روش‌های کاهش متغیرهای پیش‌بین در پیش‌بینی بازده سهام، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، ۲۸: ۳۱-۱.
ستایش م، ممتازیان ع، زارع س، حیاتی ج (۱۳۹۴)، بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر هزینه تأمین مالی، دانش حسابداری، ۲۳: ۳۲-۷.
ستایش م، رضایی غ، کبریایی ع (۱۳۹۴)، مربوط بودن داده‌های حسابداری و عوامل موثر بر آن، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ۳: ۶۱-۴۱.
ستایش م، شمس‌الدینی ک (۱۳۹۴)، بررسی رابطه بین گرایش احساسی سرمایه‌گذاران با قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران،پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، ۷۰: ۱۲۵-۱۰۳.
ستایش م، رضایی شورکی م (۱۳۹۴)، بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و فشردگی ساختار بدهی در شرکت‌های IPO، فصلنامه پژوهش حسابداری.
ستایش م، کاظم‌نژاد اصطهباناتی م (۱۳۹۴)، بررسی سودمندی رگرسیون‌های تجمیعی و روش‌های انتخاب متغیرهای پیش‌بینی بهینه در پیش‌بینی بازده سهام، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی.
ستایش م، ممتازیان ع، بهپور س (۱۳۹۴)، بررسی رابطه غیرخطی بین رشد و سودآوری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت دارایی و تأمین مالی، ۴: ۶۶-۵۱.
ستایش م، تقی‌زاده ر (۱۳۹۴)، محافظه کاری و تصدی حسابرس، حسابدار رسمی، ۳۰: ۸۸-۸۳.
ستایش م، مهتری ز، محمدیان م (۱۳۹۴)، بررسی اثر هم زمان اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی بر ارتباط ارزشی سود ویژه و جریان نقد عملیاتی، پژوهش‌های حسابداری مالی، ۳: ۶۰-۳۷.
ستایش م، کیامهر م (۱۳۹۴)، بررسی اجزاء و مدل‌های متداول پیش‌بینی ورشکستگی، دانش و پژوهش حسابداری، ۴۰: ۲۱-۱.
ستایش م، دهقانی سعدی ع، صالحی‌نیا م، کرمی ز (۱۳۹۴)، راهبرد شرکت‌های دارویی و ارزش افزوده اقتصادی، فصلنامه حسابداری سلامت، ۱۱: ۳۶-۲۰.
ستایش م، محمدیان م، مهتری ز (۱۳۹۴)، اثر تعاملی کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی بر عدم کفایت سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، ۶۳: ۱۰۲-۷۳.
ستایش م، صالحی‌نیا م (۱۳۹۴)، تأثیر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر جریان‌های نقدی آزاد، پژوهش‌های حسابداری مالی وحسابرسی، ۲۵: ۳۲-۱۵.
ستایش م، ابراهیمی میمند م (۱۳۹۴)، مدل ارزش‌گذاری مازاد تمیز و اهمیت اقلام مازاد کثیف، مطالعات حسابداری و حسابرسی،۱۴: ۳۱-۱۶.
ستایش م، نمازی ن (۱۳۹۴)، بررسی ارتباط بین دارایی‌های نامشهود با سودآوری و ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، ۲۶: ۳۷-۴.
ستایش م، سروستانی ا، سیدی س (۱۳۹۳)، بررسی تأثیر اندازه و استقلال هیئت مدیره بر رویکرد جسورانه مالیاتی، پژوهش‌های کاربردی و گزارشگری مالی، ۴: ۲۸-۲.
ستایش م، روستا م، علیزاده طلاتپه و (۱۳۹۳)، بررسی ارتباط بین افشای داوطلبانه و عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های تجربی حسابداری، ۱۳: ۱۶۰-۱۵۳.
ستایش م، کریمی‌پورنمچ ع (۱۳۹۳)، مهم‌ترین محدودیت‌های زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر (XBRL) ، حسابدار رسمی، ۲۷: ۶۶-۵۸.
ستایش م، ابراهیمی ش (۱۳۹۳)، بررسی تأثیر تمرکز مالکیت بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، ۳۰: ۷۴-۶۱.
ستایش م، گرگانی فیروزجاه ا (۱۳۹۳)، پیامدهای مالی گزارش مشروط حسابرسی بر تأمین منابع مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، ۴: ۳۴-۱۵.
ستایش م، فتاحی نافچی ح، عباس‌پور س، روستایی م (۱۳۹۳)، ارائه رویکردی نوین بر صدور گزارش حسابرسی با استفاده از داده‌کاری (مطالعات موردی: شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران)، دانش حسابرسی، ۵۷: ۲۶-۲.
ستایش م، توحیدی‌نژاد م (۱۳۹۳)، ارزیابی کارآیی سرمایه فکری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها در بورس اوراق بهادار تهران، نظریه‌های نوین حسابداری، ۹: ۳۵-۲۱.
ستایش م، روستا م (۱۳۹۳)، بررسی ارتباط بین محافظه‌کاری و کارایی مالی شرکت‌های بازار بورس اوراق بهادار تهران به وسیله تحلیل پوششی داده‌ها- کارایی برتر، مطالعات تجربی حسابداری مالی، ۴۴: ۹۵-۷۱.
ستایش م، منصوری ش (۱۳۹۳)، بررسی مقایسه‌ای سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکت‌های درمانده و غیردرمانده مالی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، ۱: ۱۱۲-۹۹.
ستایش م، رضایی غ، حسینی‌راد س (۱۳۹۳)، بررسی نقش ساختار مالکیت بر شیوه‌ی مدیریت وجوه نقد و موجودی‌های کالای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، ۳: ۶۲-۲۹.
ستایش م، محمدیان م، مهتری ز (۱۳۹۳)، بر سر دوراهی پذیرش یا عدم پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، بورس،۱۱۱: ۷۷-۷۶.
ستایش م، نمازی ن (۱۳۹۳)، حسابداری ناب و مشکل بهایابی استاندارد، حسابدار، ۲۶۵: ۳۵-۳۲.
ستایش م، کریمی‌پورنمچ ع (۱۳۹۲)، بررسی تأثیر محافظه‌کاری مشروط و غیرمشروط حسابداری بر ریسک درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، ۲۴: ۳۹-۵.
ستایش م، رضائی غ، زیاری س، کاظم‌نژاد اصطهباناتی ف (۱۳۹۲)، بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات مالی و محدودیت در تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، ۱۹: ۴۵-۲۱.
ستایش م، غفاری م، رستم زاده ن (۱۳۹۲)، بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه، پژوهش‌های تجربی حسابداری، ۸: ۱۴۶-۱۲۵.
ستایش م، نصیری ط، عباس‌پور س (۱۳۹۲)، ویژگی شرکت‌ها و افشای داوطلبانه نمودارها در گزارش‌های سالانه شرکت‌های ایرانی،فصلنامه پژوهش حسابداری، ۱۱: ۶۴-۴۵.
ستایش م، شمس‌الدینی ک (۱۳۹۲)، بررسی سازه‌های مؤثر بر سطوح محافظه‌کاری حسابداری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابداری، ۱۴: ۱۲۷-۱۰۹.
ستایش م، شمس‌الدینی ک (۱۳۹۲)، مدل پیشنهادی جدید برای محاسبه‌ی محافظه‌کاری، فصلنامه حسابدار رسمی، ۲۳: ۷۴-۶۸.
ستایش م، سعیدی م، قدیریان آرانی م (۱۳۹۲)، رابطه بین عناصر سرمایه فکری و مدیریت سود، پژوهش‌های حسابداری مالی وحسابرسی، ۱۸: ۱۰۶-۷۳.
ستایش م، شکرالهی ا، خواجه امینیان ع (۱۳۹۲)، بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت مدیره و مالکیت نهادی،دانش حسابرسی، ۵۱: ۴۱-۲۳.
ستایش م، گرگانی فیروزجاه ا (۱۳۹۲)، اثر گزارش مشروط حسابرسی بر روش‌های تأمین مالی، دانش حسابرسی، ۵۳: ۶۷-۴۹.
ستایش م، فعال قیومی ع (۱۳۹۲)، حسابداری آب، دانش و پژوهش حسابداری، ۳۳: ۲۱-۱۶.
ستایش م، کاظم‌نژاد اصطهباناتی م، ذوالفقاری م (۱۳۹۲)، بررسی تأثیر کیفیت افشا بر نقد شوندگی سهام و هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های حسابداری مالی، ۳: ۷۴-۵۵.
ستایش م، رضائی ح، اسحاقی ا (۱۳۹۱)، رابطه بین محافظه‌کاری مشروط و غیرمشروط با میزان پیش‌بینی سود، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، ۱۴: ۹۰-۶۵.
ستایش م، گرگانی فیروزجاه ا (۱۳۹۱)، بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و روش‌های تأمین مالی، پژوهشنامه حسابداری و حسابرسی،۱: ۶۰-۴۱.
ستایش م، غلامی حسین آباد ر (۱۳۹۱)، حسابداری ساختگی، پژوهش حسابداری، ۵: ۱۰۴-۸۳.
ستایش م، کاظم‌نژاد اصطهباناتی م، سروستانی ا (۱۳۹۱)، بررسی تأثیر کیفیت افشا بر عملکرد جاری و آتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ۳: ۲۰-۱.
ستایش م، کاشانی‌پور ف (۱۳۹۱)، تأثیر اجزای سرمایه فکری در تعیین عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات تجربی حسابداری مالی، ۳۶: ۲۱-۱.
ستایش م، کریمی ز (۱۳۹۱)، بررسی تاثیر برخی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، حسابداری مالی، ۱۵: ۶۶-۴۴.
ستایش م، ابراهیمی ف، سیف م، ساریخانی م (۱۳۹۱)، پیش‌بینی نوع اظهار نظر حسابرسان با رویکردی بر روش‌های داده‌کاوی،حسابداری مدیریت، ۱۵: ۸۲-۶۹.
ستایش م، منصوری ش (۱۳۹۱)، بررسی راهکارهای ایجاد همسویی میان محتوای آموزش حسابداری با ضرورتهای محیط کسب و کار،مطالعات تجربی حسابداری مالی، ۳۳: ۳۷-۱۹.
ستایش م (۱۳۹۱)، مدل بسط داده شده برای تخمین محافظه کاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران،تحقیقات حسابداری و حسابرسی، ۱۷: ۶۷-۵۲.
ستایش م، کریمی‌پورنمچ ع (۱۳۹۱)، نقش و مسولیت‌های جدید هیات مدیره در ساختار جدید راهبری شرکتی، حسابدار رسمی، ۱۹: ۵۴-۴۸.
ستایش م، ابراهیمی ف، ساریخانی م (۱۳۹۱)، بررسی تاثیر طول دوره تصدی و اندازه حسابرس بر ادراک سرمایه‌گذاران از کیفیت حسابرسی( شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)، دانش حسابرسی، ۴۷: ۱۸-۴.
ستایش م، صادق نیاخرم آبادی م (۱۳۹۱)، بررسی تاثیر هزینه ی سرمایه بر سیاست‌های تقسیم سود، پژوهش‌های تجربی حسابداریمالی، ۴: ۱۱۴-۹۰.
ستایش م، غلامی حسین‌آباد ر، کریمی‌پورنمچ ع (۱۳۹۱)، بررسی رابطه بین مدیریت سود بازده حقوق صاحبان سهام و اندازه‌ی شرکت با سیاست تقسیم سود، نظریه‌های نوین حسابداری، ۲: ۸۸-۷۳.
ستایش م، فعال قیومی ع (۱۳۹۱)، دوره تصدی حسابرس، چرخه عمر و کارایی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات حسابداری و حسابرسی، ۴: ۵۷-۴۰.
ستایش م، ماهر م، ابوالحلاج م (۱۳۹۱)، بررسی تأثیر سازه‌های فردی و اجتماعی بر درک اصول اخلاقی بین مدیران مالی و بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، حسابداری سلامت، ۱: ۳۲-۱۷.
ستایش م، کریمی م (۱۳۹۱)، ارزش افزوده واقعی تعدیل شده جایگزینی برای ارزش افزوده اقتصادی، دانش و پژوهش حسابداری،۲۸: ۱۶-۱۰.
ستایش م، ابراهیمی ف (۱۳۹۱)، بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری، ۸: ۴۸-۳۱.
ستایش م، گل‌محمدی م، قربانی سینی ا (۱۳۹۱)، سودمندی متغیرهای کلان اقتصادی در پیش‌بینی ریسک شرکت‌ها، پژوهش‌های تجربی حسابداری، ۱: ۱۴۴-۱۲۳.
ستایش م، کاظم‌نژاد اصطهباناتی م (۱۳۹۱)، شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر کیفیت افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، ۶۲: ۷۹-۴۹.
ستایش م، موسوی‌نژاد س (۱۳۹۰)، دارایی‌های نامشهود ثبت نشده، حسابدار رسمی، ۱۶: ۱۰۱-۸۹.
ستایش م، منصوری ا (۱۳۹۰)، بررسی ارتباط بین سرمایه در گردش و اجزای مختلف سود حسابداری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، ۸: ۲۴-۱.
ستایش م، دهداری ا، نمازی ن (۱۳۹۰)، بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر کارایی اجزای سرمایه فکری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، حسایداری مالی، ۱۰: ۸۶-۶۲.
ستایش م، جمالیان‌پور م (۱۳۹۰)، سودمندی ساختار سرمایه و تغییرات آن بر پیشبرد راهبردهای مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ۶۴: ۹۰-۷۳.
ستایش م، کارگرفردجهرمی م (۱۳۹۰)، بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمایه، فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری مالی، ۱: ۳۱-۹.
ستایش م، کریمی ل، کریمی ز (۱۳۹۰)، بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و ساختار سرمایه شرکـت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، ۱۱: ۴۹-۳۶.
ستایش م، ذوالفقاری م (۱۳۹۰)، تأثیر جریان‌های نقدی آزاد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر نسبت‌های بدهی و تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار، ۱۵: ۸۷-۷۱.
ستایش م، منفردمهارلویی م، ابراهیمی ف (۱۳۹۰)، بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه از دیدگاه تئوری نمایندگی، پیشرفت‌های حسابداری، ۶۰: ۸۷-۵۳.
ستایش م، مهتری ز (۱۳۹۰)، تجزیه و تحلیل رابطه بین جریان‌های نقد عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری، ۵: ۱۷۱-۱۴۹.
ستایش م، کاظم‌نژاد اصطهباناتی م (۱۳۸۹)، افشا در حسابداری، حسابدار، ۲۲۷: ۷۰-۶۶.
ستایش م، جمالیان‌پور م (۱۳۸۹)، بررسی تاثیر ساختار سرمایه و تغییرات آن بر تولید محصولات، مطالعات حسابداری، ۲۵: ۱۴۶-۱۲۷.
ستایش م، کاشانی‌پور ف (۱۳۸۹)، بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران،تحقیقات مالی، ۳۰: ۷۴-۵۷.
ستایش م، جمالیان‌پور م (۱۳۸۹)، بررسی وجود محافظه کاری در گزارش‌گری مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، دو فصلنامه علمی پژوهشی پیشرفت‌های حسابداری، ۲: ۱۱۸-۸۵.
ستایش م، قربانی سینی ا، گل‌محمدی م (۱۳۸۹)، بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر هموارسازی سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری، ۷: ۳۹-۳۴.
ستایش م، کاظم‌نژاد اصطهباناتی م، شفیعی م (۱۳۸۹)، کاربرد الگوریتم ژنتیک در تعیین ساختار بهینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ۵۶: ۵۸-۳۹.
ستایش م، جمالیان‌پور م (۱۳۸۹)، بررسی رابطه نسبت‌های مالی و متغیرهای غیرمالی با اظهارنظر حسابرس، تحقیقات حسابداری، ۲: ۱۵۷-۱۳۰.
ستایش م، کاظم‌نژاد اصطهباناتی م (۱۳۸۹)، بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری، ۱: ۵۱-۲۹.
ستایش م، قربانی سینی ا (۱۳۸۹)، از دارایی به سوی بدهی، حسابدار رسمی، ۹: ۳۲-۲۵.
ستایش م، ذوالفقاری م (۱۳۸۹)، فروش استقراضی، حسابدار، ۲۱۹: ۴۸-۴۴.
ستایش م، کاظم‌نژاد اصطهباناتی م، ذوالفقاری م (۱۳۸۸)، بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات حسابداری، ۲۳: ۶۵-۴۳.
ستایش م، کاظم‌نژاد اصطهباناتی م (۱۳۸۸)، بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفت‌های حسابداری، ۱: ۹۴-۶۹.
ستایش م، غلام‌حیدری م (۱۳۸۸)، تکنیک‌های حسابداری منابع انسانی، فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری، ۱۹: ۱۵-۱۰.
ستایش م، کاظم‌نژاداصطهباناتی م (۱۳۸۸)، روش‌های اندازه‌گیری و گزارش‌گری خارجی سرمایه فکری، حسابدار، ۲۰۷: ۶۳-۵۸.
ستایش م، غفاری م (۱۳۸۸)، بررسی سودمندی میزان سود تقسیمی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهشنامه حسابداری و حسابرسی، ۲: ۱۸-۱.
ستایش م، غفاری م (۱۳۸۸)، کاربرد داده کاوی در حسابرسی، حسابرس، ۴۷: ۱۱۰-۱۰۶.
ستایش م، غیوری مقدم ع (۱۳۸۸)، تعیین ساختار بهینه سرمایه در سطح صنایع با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) (مورد مطالعه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران)، پژوهش‌های حسابداری مالی، ۱: ۵۲-۳۳.
ستایش م، و جمالیان‌پور، م (۱۳۸۸)، بررسی عوامل موثر بر قدرت نقدشوندگی سهام شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد، ۱: ۲۴۱-۲۱۵.
ستایش م، (۱۳۸۶)، سیاست‌های تقسیم سود و ارزش سهام، مجله اقتصاد و مدیریت-دانشگاه سیستان و بلوچستان.
ستایش م، (۱۳۸۶)، تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد و بررسی قابلیت‌های سیستم حسابداری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به منظور تحقق پاسخ‌گویی مالی و عملیاتی (مستخرج از رساله دکتری)، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ۴۹: ۶۶-۴۵.
ستایش م، و کیامهر م، (۱۳۹۵)، تاثیر خالص هزینه­های مالی بر روی ارزش شرکت­ با استفاده از مدل سود باقیمانده در بازار سرمایه،مجله دانش سرمایه‌گذاری، شماره ۲۲.
ستایش م، و دهقانی سعدی ع ا، (۱۳۹۵)، نقش رویه‌های حسابداری بر کیفیت افشاء و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله بررسی‌های حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز.

ارائه مقاله در همایش‌ها و سمینارها

ستایش م، کرمی ز (۱۳۹۵)، "بررسی رابطه بین محدودیت در تامین مالی و ریسک ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران.
ستایش م، گرامی شیرازی س (۱۳۹۵)، "بررسی رابطه بین جریان‌های نقد آزاد مازاد و قابلیت پیش‌بینی سود، با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی ویژگی‌های هیئت مدیره (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس)"، چهاردهمین همایش ملی حسابداریایران.
ستایش م، صیادی ل (۱۳۹۵)، "بررسی رابطه بین جریان‌های نقد آزاد مازاد و کیفیت حسابرسی با مدیریت سود (شواهدی از از بورس اوراق بهادار تهران)"، چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران.
ستایش م، محمدیان م، دهقانی سعدی ع (۱۳۹۵)، "بررسی نقش میانجی چرخه عمر شرکت‌ها در تبیین رابطه بین قابلیت‌های مدیران و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران.
ستایش م، صادق زاده مهارلویی م، جوکار م (۱۳۹۵)، " بررسی رابطه بین چرخه عمر و درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران.
ستایش م، محمدیان م، مهتری ز (۱۳۹۴)، "بررسی توان تبیین عملکرد شرکت توسط معیارهای اندازه‌گیری اقلام تعهدی"، سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران.
ستایش م، قوهستانی س، کرمی ز (۱۳۹۴)، "بررسی پدیدهکردن ارقام سود و درآمد شرکت‌ها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران"، سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران.
ستایش م، توحیدی‌نژاد م (۱۳۹۴)، "بررسی رابطه بین چهره مدیرعامل و هزینه‌های نمایندگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران.
محمودآبادی ح، ستایش م، فراغت ن (۱۳۹۳)، "بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیرعادی با تاکید بر نوع صنعت، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران"، سومین کنفرانس مالی حسابداری و مدیریت.
ستایش م، سعیدی م، شایان‌فر ع (۱۳۹۲)، "حسابداری ذهنی اعتقادی"، یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران.
ستایش م، رضائی م، پارسا ح (۱۳۹۲)، "بررسی آثار تکانه‌های نامتقارن قیمت نفت بر شاخص سهام صنایع مختلف"، دهمین همایش ملی حسابداری ایران.
ستایش م، سلیمی ا، سالمی زاده خ (۱۳۹۲)، "حاکمیت شرکتی و مسولیت اجتماعی سازمان‌ها"، نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی.
ستایش م (۱۳۹۱)، "مدل بهینه منابع تأمین مالی در نوسازی بافت‌های فرسوده شهری"، دومین همایش ملی بهسازی و باز آفرینیبافت‌های تاریخی فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی.
ستایش م، رضائی م، پارسا ح (۱۳۹۱)، "بررسی آثار تکانه‌های نامتقارن قیمت نفت بر شاخص سهام صنایع مختلف"، دهمین همایش ملی حسابداری ایران.
ستایش م، دیانتی م (۱۳۹۰)، "بررسی روش نوین تأمین منابع مالی شهرداریها در تطبیق با عقود اسلامی"، شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداری‌ها.
ستایش م، جمالیان‌پور م، جمالی ز (۱۳۹۰)، "ارائه مدلی برای افزایش قابلیت فهم اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی با استفاده از هنرهای تجسمی"، نهمین همایش سراسری حسابداری ایران.
ستایش م، جمالیان‌پور م (۱۳۸۹)، "طراحی نظام نوین گزارش گری به منظور رسیدگی ،تشخیص و حسابرسی مالیاتی با استفاده از زبان"، XBRL چهارمین همایش ملی سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران.

 Setayesh M, Momtazian A, Ghayori moghadam A, Kazemnejhad M (2016)‎, Investigation the Relationship between Managerial Overconfidence and Capital Structure in Tehran Stock Exchange, European Online Journal of Natural and Social Sciences.

Setayesh M, Sheidaee S (2016)‎, Investigation of the effect of economic freedom on stock market volatility,International Journal of Humanities and Cultural Studies. ۴: ۸۰۴-۸۱۳

Setayesh M, Rezaei G, Kazemnejhad M (2016)‎, Corporate governance investment in R&D and company performance: A data envelopment analysis (DEA) approach based on data from a developing country, International journal of economics and financial issues, ۶: ۱-۹

Setayesh M, Rezalooie A (2015)‎, Relationship Between Pyramidal Ownership Structure And Dividend Pay Out In Tehran Stock Exchange, Indian Journal Of Fundamental And Applied Life Sciences.

Setayesh M, Momtazian A (2014)‎, Investigating the Relationship between Institutional Ownership and Firm Performance of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange: Using a Simultanceous Equations System, Journal of Economics and Management. ۳: ۱۷-۲۶

Setayesh M, Ashoub M (2016)‎, Review impact diversification audit firm on audit quality, International business management, ۱۰: ۲۶۷۰-۲۶۷۶

Setayesh M, Saberi esfarjani M, Rezalooie A (2016)‎, Effect of disclosure quality on the forecast of future operating cash flows of companies accepted in Tehran Stock Exchange, Sylwan Journal.

Setayesh M, Hayati J, Hossini nia S, Rezaei G (2015)‎, Financial restatements and auditor change: exidence from tehran stock exchange, American journal of scientific research, ۱۰۶: ۴-۱۳

Setayesh M, Daryaei A (2013)‎, Corporate Governance and Accounting (With Emphasis on Theories and Literature), Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, ۳: ۲۴۱۴-۲۴۱۹

Setayesh M, Kazemnejhad M, Nikooie M, Azadi S, (2012)‎, The Effectiveness of Fuzzy- Rough Set Feature Selection in the Prediction of Financial Distress: A Case of Iranian Context, Wulfenia, ۱۹: ۲۶۷-۲۸۷

 

طرح‌های پژوهشی

طرح پژوهشی تحت عنوان: «سود حسابداری و ارزش سهام».
طرح پژوهشی تحت عنوان: «اندازه‌گیری بهره‌وری فرآوری محصول انجیر در شهرستان استهبان».
طرح پژوهشی تحت عنوان «اندازه‌گیری کارآیی و بهره‌وری مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای و تعیین عوامل مؤثر بر بهره‌وری این مراکز، مطالعه موردی: استان فارس»، ۱۳۸۹.
طرح پژوهشی تحت عنوان «بررسی و مطالعه سیستم اتوبوس‌رانی شیراز و حومه با رویکرد خصوصی‌سازی»، ۱۳۹۱.
طرح پژوهشی تحت عنوان «کاربرد داده‌کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری با تأکید بر مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی در بانک ملی ایران»، ۱۳۹۲.

تألیف کتاب

چاپ کتاب تحت عنوان «اصول حسابداری (۱)»، تهران، انتشارات ترمه، ۱۳۸۹.
چاپ کتاب تحت عنوان «اصول حسابداری (۲)»، تهران، انتشارات ترمه، ۱۳۹۲.

عناوین تدریس شده

 

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

شماره تماس: 36286434

دورنگار: 36286435

آدرس پست الکترونیکی: