امور کارکنان

  • کارکنان

نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم
دکتر محمد حسین ستایش معاون اداری مالی وسرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه 4714 36460530
محبوبه ابراهیمی مسئول دفتر 4714 36460530
قاسم خوزستانی مسإول دفتر 4765 36286431