نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری سمینار معاونان اداری و مالی دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه ی 7 کشور در دانشگاه شیراز

برگزاری سمینار معاونان اداری و مالی دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه ی 7 کشور در دانشگاه شیراز


سمینار معاونان اداری و مالی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری منطقه ی 7 کشور در این دانشگاه برگزار شد.
دکتر زبرجد، معاون اداری و مالی دانشگاه شیراز در این سمینار از ارسال آیین نامه ی اجرایی شوراهای مناطق 10 گانه ی دستگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در کشور اظهار رضایت کرد و بیان داشت: وقتی آیین نامه ای با مشورت دانشگاه‏ ها و مؤسسات آموزش عالی تدوین می شود، کمترین نقص و ابهام را دارد.
وی، یکی از دلایل ابهام در آیین نامه ی فعلی استخدامی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی را، عدم مشورت و نظرخواهی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در تدوین آن عنوان کرد.
دکتر حبیب اله رعنایی، استاد دانشگاه شیراز هم در مورد برنامه ریزی نیروی انسانی و اقدامات انجام شده در این زمینه در دانشگاه شیراز توضیحات ارائه نمود.
در ادامه، موضوعاتی مانند احتساب مدرک، سهمیه ی استخدامی، ارتقای رتبه، کمک هزینه های ازدواج و کفن و دفن، بیمه ی تکمیلی، ارزیابی عملکرد و اعتبارات خارج از شمول مطرح و مقرر شد در دی ماه در سطح مدیران امور اداری و امور مالی جلسه ای تشکیل شود و موارد فوق به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و به شورای معاونان اداری و مالی مناطق ده گانه ارسال گردد.
در پایان این سمینار، دکتر زبرجد به عنوان دبیر شورای معاونان اداری و مالی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری منطقه 7 انتخاب گردید.

عکس های بیشتر مرتبط با این خبر در آرشیو الکترونیکی روابط عمومی دانشگاه شیراز موجود است.
http://gallery.shirazu.ac.ir