نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ستاد رفاهی اعضای هیات علمی-افراد

ستاد رفاهی اعضای هیات علمی-افراد


مدیر 

نام و نام خانوادگی 

تحصیلات  پست الکترونیک تلفن  دورنگار  عکس 
دکتر پرویزرستم زاده دکترا parvizrostamzadeh@shirazu.ac.ir
 
۳۶۱۳۴۷۲۷ ۳۶۲۷۴۲۹۸

 

کارکنان

نام و نام خانوادگی 

تحصیلات  تلفن مستقیم  تلفن داخلی عکس 
ویدا لیاقت مسئول دفتر ۳۶۲۷۴۲۹۸ ۴۷۲۷

 

آدرس 

شیراز ـ بلوار جمهوری اسلامی ایران ـ ساختمان مرکزی مدیریت دانشگاه شیراز ـ طبقه سوم

تلفن: ۳۶۱۳۴۷۲۷

دورنگار: ۳۶۲۷۴۲۹۸

آدرس پست الکترونیکی: refahelmi@shirazu.ac.ir