نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت امور اداری-افراد

مدیریت امور اداری-افراد


مدیر

نام و نام‌خانوادگی   تحصیلات پست الکترونیک تلفن دورنگار
ابراهیم حافظی کفشگری کارشناسی ارشد روانشناسی   36286448 36286447

 

کارکنان

مدیریت

نام و نام‌خانوادگی    سمت تلفن داخلی   تلفن مستقیم   دورنگار
آقای حافظی مدیر امور اداری 4757-4759 36286448 36286447
آقای نیاکوثری معاون امور اداری 4757-4759 36286448 36286447 
آقای شعله مسئول دفتر 4757-4759 36286448 36286447

 

اداره کارگزینی

نام و نام‌خانوادگی 

سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم   دورنگار
آقای طیبی خرمی رئیس اداره کارگزینی ۴۷۵۵ ۳۶۴۶۰۷۷۹  ۳۶۲۸۶۴۴۷
خانم ثابت‌قدم کارشناس امور اداری (امور هیأت علمی) ۴۷۸۱ ---- ----
خانم طیبی

مسئول خدمات اداری (امور بازنشستگی-امور کارکنان قراردادی)

۴۹۴۲ ---- ----
آقای دهقانی

کارگزین (امور کارکنان پیمانی و ایثارگران-مأموریت ، انتقال)

 ۴۹۶۷ ----   ----
آقای پرنیان پور کارشناس استخدام و امور کارکنان شرکتی ۴۹۵۶ ۳۶۴۶۶۰۷۴۲ ----
آقای خالصی

کارگزین (امور مرخصی و تغییر سمت کارکنان)

۴۹۱۲   ----
آقای کرمی مسئول بایگانی ۴۹۵۴    
آقای اسماعیل پور مسئول بایگانی ۴۹۵۴    

 

اداره آموزش کارکنان
نام و نام‌خانوادگی                            سمت                           تلفن داخلی   تلفن مستقیم   دورنگار 
خانم ساسانی      کارشناس مسئول آموزش کارکنان       4911 36291008 36286447 
         

 

اداره رفاه و بیمه
نام و نام‌خانوادگی   سمت تلفن داخلی   تلفن مستقیم   دورنگار  
آقای مظلومی رئیس اداره رفاه 4766 36291418  36286447 

خانم صیاد

کارشناس تربیت بدنی و فرهنگی 4758  ---- ----
آقای فلاح کارشناس (امور بیمه) 4756 ---- ----
آقای صفری کارشناس امور رفاهی 4913 ---- ----
آقای کاویانی مسئول منازل سازمانی ـ امین 4913 ---- ----
خانم رهایی کارمند کانون بازنشستگان ---- 32263432 ----

 

اداره دبیرخانه
نام و نام‌خانوادگی    سمت تلفن داخلی    تلفن مستقیم  دورنگار     
آقای جعفری رئیس اداره دبیرخانه 4923 36274293 36286447
آقای محمدی متصدی امور دفتری 4922 ---- ----
آقای دهقان متصدی امور دفتری

4919

---- ----
آقای پورتولری متصدی امور دفتری و توزیع نامه

4782

---- ----
خانم حسینی ماشین نویس 4920 ---- ----
خانم حدادی ماشین‌نویس 4920 ---- ----
خانم خسروانی متصدی چاپ و تکثیر 4719 ---- ----

 

آدرس

شیراز ـ بلوار جمهوری اسلامی ـ ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز ـ طبقه همکف ـ مدیریت امور اداری

تلفن: 36286448

دورنگار: 36286447