نمایشگر دسته ای مطالب

نشست معاونان اداری و مالی دانشگاه های برتر و بزرگ کشور در دانشگاه شیراز

نشست معاونان اداری و مالی دانشگاه های برتر و بزرگ کشور در دانشگاه شیراز


نهمین نشست معاونان اداری و مالی دانشگاه های برتر و بزرگ کشور در دانشگاه شیراز برگزار شد.
معاونان اداری و مالی 10 دانشگاه بزرگ و برتر کشور در 2 نشست صبح و بعدازظهر درباره مسائل اداری و مالی دانشگاه ها و نظام آموزش عالی کشور و حل چالش های فرارو بحث و تبادل نظر کردند.
در این نشست، معاونان اداری و مالی دانشگاه های تهران، شیراز، صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس، علم و صنعت ایران، تبریز، فردوسی مشهد، صنعتی شریف، اصفهان و صنعتی اصفهان حضور داشتند.
گفتنی است نشست مشترک معاونان اداری و مالی دانشگاه های برتر و بزرگ کشور ، به صورت ماهانه در یکی از این دانشگاه ها تشکیل می شود.

عکس های بیشتر مرتبط با این خبر در آرشیو الکترونیکی روابط عمومی دانشگاه شیراز موجود است.
http://gallery.shirazu.ac.ir