مدیرامورمالی

 مدیرامورمالی دانشگاه شیرازاعظم اختیاری

سوابق تحصیلی

         
کارشناسی ارشد حسابداری        
       

پیشینه اجرائی

سال سوابق اجرائی
         
1396        
         
1397        
         
1398        
         
1399        
         
1400