مدیرامورمالی

 مدیرامورمالی دانشگاه شیرازاعظم اختیاری

 

رشته تحصیلی

کازشناسی ارشد  

مدیریت دولتی

   

پیشینه اجرائی

سال سوابق اجرائی
1390   رییس امور مالی    
1392   رییس اداره حسابداری    
1393   رئیس اداره حسابداری حوزه معاونت دانشجویی    
1394   معاون مدیریت امور مالی    
1398   مدیر امور مالی    

اطلاعات تماس

پست الکترونیک:           
شماره مستقیم :            
شماره نمابر:               
  آدرس:                  شیراز ـ بلوار جمهوری اسلامی ـ ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز